La memòria

La memòria és un component electrònic del PC que pot rebre, emmagatzemar i subministrar informació. Està format per múltiples cel·les que actuen com diminuts condensadors capaços de retenir les càrregues elèctriques que reben i indicar, gràcies a elles, cada bit d’informació. 

Per regla general, en parlar de memòria es fa referència a la memòria RAM, Random Acces Memory, memòria d’accés aleatori, que constitueix la zona de treball del microprocessador. Tots els programes i dades que maneja el processador s’emmagat-zemen temporalment en aquesta memòria, capaç d’accedir i emmagatzemar qualsevol dada de forma ràpida i aleatòria. 

Hi ha un gran número de modalitats de memòria RAM i altres tipus de memòria dotades amb característiques especials que els permet acomplir determinades funcions dins del PC. Avui dia, la majoria de components i perifèrics incorporen algun tipus de memòria.

UNITATS DE MESURA: 

La unitat mínima d’informació que maneja un ordinador és un bit (b), i solament pot tenir dos valors, 0 o 1. Al combinar alguns bits poden crear-se números en format binari, en concret la unió de 8 bits s’anomena byte (B). En mode decimal un byte es converteix en una xifra amb valor entre 0 i 225. 
Per manejar bits s’utilitzen els prefixos quilo (1.000), mega (1.000.000) o giga (1.000.000.000), per tant 1 Kb són 1.024, 1 Mb són 1.048.576 i 1 Gb són 1.073.741.824 bits. 


TIPUS DE MEMÒRIA: 

A l’interior de la unitat central d’un PC, hi ha diferents tipus de memòria que permeten el funcionament normal dels sistema. Es poden dividir en tres classes: la memòria ROM, la DRAM i la SRAM. 

Anterior

(c) 2000 Joan Martínez Jové.