EL modem

Indubtablement, l’explosió experimentada pel mercat dels mòdems solament té dos protagonistes: Internet i el Fax.

Un mòdem és un dispositiu que permet la transmissió i recepció d’informació binària, es a dir, es tracta de convertir el senyal analògic procedent de la línia telefònica en digital perquè pugui ser entès per l’ordinador i viceversa quan la informació li prové de l’ordinador. 


LA IMPORTANCIA DE LA UART: 

Probablement, el component més important del mòdem és el xip UART (Universal Asynchronoous Reciber/Transmiter ), encarregat de transmetre les dades. N’existeixen diversos models, el més bàsic és el 8250ª, però no podien treballar a velocitats superiors a 9.600 bps ( bytes per segon). Més tard, aparegueren models més avançats, fins arribar al més comú utilitzat en l’actualitat, el 16550, del qual n’existeixen 3 variants, 16550A, AF i AFN, quasi idèntics entre ells. Aquest xip incorpora un buffer FIFO (First In, First Out) de 16 bytes, que li permet incrementar notablement el seu rendiment, així la seva capacitat de transmissió s’eleva a 115 Kbps, per la qual cosa és totalment imprescindible la inclusió d’aquest model de UART en qualsevol model actual. 


VELOCITAT DEL MÒDEM:

És important no confondre la velocitat de comunicació entre el modem i l’ordinador amb la velocitat de connexió amb l’exterior. La primera normalment he de ser de 115.200 bps, i indica el ratio de transferència entre el módem i la CPU a través del bus d’expansió. 

La segona velocitat és la que s’utilitza per mesurar el rendiment d’un modem. És la velocitat en que es connecta a la xarxa i sempre el valor es disminueix a causa de la sobresaturació de la línia, encara que també depèn molt del servidor. 


TIPUS DE MODEMS:

N’existeixen d’externs i d’interns. Un modem extern ens obliga a tenir una font d’alimentació independent, i afegeix 2 cables més a l’habitual teranyina de cables a la part posterior de l’ordinador, això ho evitem amb un d’intern. Però té l’avantatge de tenir a la vista els leds que ens indiquen el funcionament, cosa vital a l’hora de detectar problemes de connexió. En els modem interns no tenim a la vista aquesta informació. Per altra banda, l’opció externa depèn totalment del tipus UART instal·lat al PC, un modem intern, la duu incorporada. En contra, un model extern utilitza un dels dos ports COM del PC no utilitzat normalment, i l’opció interna implica afegir un port sèrie addicional, cosa que provoca molts problemes. 


LA XDSI:

La XDSI (Xarxa Digital de Serveis Integrats) o ISDN, com es coneix fora del nostre país, és una sistema de connexió digital que ens permet assolir altes tasses de transferència. És l’opció ideal, per exemple, per realitzar videoconferencia a nivell professional. De cara a l’usuari té una desavantatge molt important: el preu. Necessitarem una targeta RDSI, i necessitarem que ens instal·lin una línia digital al nostre domicili. Si a més volem connectar-nos a Internet, tindrem de contractar amb el proveïdor el accés mitjançant RDSI. Tot això suposa una elevada inversió, que no mereix la pena si no la utilitzarem de professional. 

Anterior

(c) 2000 Joan Martínez Jové.